Eigenschappen en kwaliteit boten

Samen met een gerenommeerde nautische ontwerper, Bruce Roberts Europe bv, hebben we het platform voor de Damocraft visbotenserie ontwikkeld. Vanuit dit platform zijn alle nautische berekeningen en ontwerpen voor alle boottypen gemaakt. Damocraft boten worden gemaakt van EN 5083-H11, zeewaterbestendig aluminiumplaat met een hoge corrosiebestendigheid. De toegepaste aluminium profielen hebben de kwaliteit EN 6060 T6 of hoger.

Er wordt voor de bodemplaten en alle overige plaatonderdelen, uitgezonderd de huidplaten, een aluminiumplaat met een dikte van 4 mm toegepast. De aluminium huidplaten hebben een dikte van 5 mm zodat er een nog betere laskwaliteit ontstaat en de spanten minder tekenen in de huidplaten. Alle naden van de Damocraft boten worden in- en uitwendig volledig gelast, waarbij alle zichtnaden worden gelast middels de TIG-lasmethode en het overige laswerk middels de MIG-lasmethode. Er wordt geen popnagel-constructie in de Damocraft boten toegepast. Alle Damocraft boten worden voorzien van een doorlopende rechtopstaande aluminium strip midscheeps in de bodemnaad (in vaktermen een midden zaathout). Deze strip heeft een dikte van 10 mm en steekt ook 10 mm door de bodem wat de boot een zeer robuuste ruggengraat geeft.

Tevens worden de Damocraft boten voorzien van 2 stuks volledige langs spanten over de hele lengte van de boot. Deze spanten en het midden zaathout maken de Damocraft boten zeer stijf en torsievrij. Daarnaast geeft het midden zaathout een extra bescherming tijdens aanvaringen of aanlandingen waarbij de midscheepse lasnaden van de bodemplaten extra worden beveiligd. Tevens worden de Damocraft boten voorzien van een delta tap. Dit is een horizontale, driehoekvormige, aluminiumplaat welke aan de achterzijde van de boot wordt opgenomen in de bodemplaten. Deze delta tap zorgt bij hoge snelheden, wanneer de boot maximaal is getrimd, voor een veel grotere stabiliteit in de vaareigenschappen van de boot.

Er worden standaard houtmaterialen toegepast in de Damocraft boten. Er zijn natuurlijk ook houtplaten verkrijgbaar met een kunststof coating echter na het uitvoeren van zaagsneden is de coating op de kopse kanten van de houtplaten verdwenen en kan er alsnog rotting ontstaan als gevolg van water of condens. Als optie kan er in de Damocraft boten kunststof platen worden toegepast met een dikte van 20 mm welke vervolgens worden bekleed met UV- en waterbestendig tapijt.

Alle Damocraft boten kunnen volledig op wens van de klant worden aangepast zolang de hoofddraagconstructie van het casco dit toelaat.

Opties en accessoires

 • Alle boten leverbaar in tiller- of consolevariant
 • Veel mogelijkheden voor luxe opties zoals onder andere gps, fishfinders, klokken etc.
 • In- en opbouw accessoires overeenkomstig onze optielijst
 • Motorisering van de Damocraft boten
 • Levering Pega “Damocraftliner” boottrailer met diverse opties
 • Uitvoering geheel naar wens klant, mits hoofdraagconstructie casco niet wordt aangepast.

Characteristics and quality

Together with a renowned nautical designer, Bruce Roberts Europe bv, we have developed the platform for the Damocraft fishingboats series. From this platform all nautical calculations and designs for all boat types were made.

All Damocraft boats are certified and made according to the EN 5083-H11 certificate. The boats are also made of seawater resistant aluminum sheet with a high corrosion resistance. The aluminum profiles used have the quality standard of EN 6060 T6 or higher.

An aluminum plate with a thickness of 4 mm is used for the bottom plates and all other plate parts, except for the skin plates. The aluminum skin plates have a thickness of 5 mm so that have a even better weld quality and the trusses draw less in the skin plates. All seams of the Damocraft boats are completely welded internally and externally, where all visible seams are welded by means of the TIG welding method and the other welding by means of the MIG welding method.

No rivet construction is used in the Damocraft boats. All Damocraft boats are provided with a continuous upright aluminum strip midships in the bottom seam. This strip has a thickness of 10 mm and also protrudes 10 mm through the bottom, which gives the boat a very robust backbone. The Damocraft boats are also provided with 2 full lengths frames along the entire length of the boat. These rafters and the backbone make the Damocraft boats very stiff and torsion-free. In addition, the middle backboneprovides extra protection during collisions or landings where the midship weld seams of the bottom plates are additionally secured.

The Damocraft boats are also provided with a delta tap. This is a horizontal, triangular, aluminum plate which is inserted into the bottom plates at the rear of the boat. This delta tap provides a much greater stability in the sailing characteristics of the boat at high speeds, when the boat is maximally trimmed. Standard wood materials are used in the Damocraft boats. Of course, there are also wood sheets available with a plastic coating, however after cutting cuts, the coating on the end faces of the wood plates has disappeared and rotting can still occur as a result of water or condensation.

As an option, plastic plates with a thickness of 20 mm can be used in the Damocraft boats, which are then covered with UV- and water-resistant carpet.

All Damocraft boats can be fully adapted to the customer’s wishes as long as the main load-bearing structure of the hull permits this.

 

Options en accessories

 • All boats are available in tiller or console variant.

 • There are many options available to ad more luxury to your boat such as GPS, fishfinders, clocks etc.

 • Built-in and built-up accessories according to our option list
 • Motorization of the Damocraft boats
 • Delivery Pega “Damocraftliner” boat trailer with various options
 • Execution entirely according to customer requirements, provided the main structure is not modified.