NEWS

Hieronder vindt u een overzicht van onze nieuwsberichten.

Wilt u op de hoogte blijven van al onze updates? Like dan zeker ook even onze Facebookpagina: 

https://www.facebook.com/Damocraftfishingboats

 

Below you will find an overview of all our news items.

Do you want to stay informed of all our updates? Please like our Facebook page:

https://www.facebook.com/Damocraftfishingboats

Het snijpakket is binnen!

Op 19 augustus berichten we jullie al dat we bezig zijn met de bouw van een Damocraft 1750 ’’Osprey’’ W (widebody). Inmiddels is het snijpakket binnen en kunnen de eerste constructiewerkzaamheden gaan beginnen.
We zullen jullie, net als bij de bouw van de Damocraft 2000 Bald Eagle, ook van het gehele bouwproces van deze mooie boot op de hoogte houden.

The cutting package has arrived!

On August 19 we already informed you that we are busy building a Damocraft 1750 ”Osprey” W (widebody). The cutting package has now been received and the first construction work can begin.
As with the construction of the Damocraft 2000 Bald Eagle, we will also keep you informed about the entire building process of this beautiful boat.

We gaan een Damocraft 1750 ”Osprey” (widebody) bouwen!

Henk en Erik Westerhof zijn regelmatige deelnemers aan het NK snoekbaars en zijn toe aan een nieuwe visboot.
Zij hebben na een verkennend marktonderzoek uiteindelijk gekozen voor een Damocraft 1750 ‘’Osprey’’ console versie.
De boot heeft een lengte van 525 cm en een breedte van 223 cm (widebody). Verder is de indeling van de boot volledig custom en op wensen van Henk en Erik ontworpen. Kortom, de ultieme roofvismachine, welke wordt gemotoriseerd met een Suzuki 175 pk en de boot komt te staan op een Pega Damocraftliner met multirollen.

 

Wij danken Henk en Erik voor het in ons gestelde vertrouwen!

 

We are going to build a Damocraft 1750 ”Osprey” (widebody)

We are going to build a Damocraft 1750 ”Osprey” (widebody)!
Henk and Erik Westerhof are regular participants in the Dutch Zander National Championships and are ready for a new fishing boat.
After an exploratory market research, they finally opted for a Damocraft 1750 ”Osprey” console version.

The boat has a length of 525 cm and a width of 223 cm (widebody). Furthermore, the layout of the boat is completely custom and designed on the wishes of Henk and Erik. In short, the ultimate predatory fishing machine, which is motorized with a Suzuki 175 hp and the boat will be placed on a Pega Damocraftliner with multi rollers. 

We thank Henk and Erik for the trust placed in us!

Update vrijdag 14 mei

Goed nieuws. De Damocraft 2000 Bald Eagle is volledig afgebouwd! Na het doorlopen van een mooi proces is het bouwproces afgerond.
Opsomming proces:
• ontwerp snijpakket en bouw casco;
• aanbrengen dwarsspanten;
• aanbrengen 5mm huidplaten;
• fabricatie brandstoftank;
• divers laswerk binnen- en buitenzijde;
• aanbrengen bekabeling;
• aanbrengen 2 epoxy verflagen en 4 laklagen (door BVT Motorpaint);
• aanbrengen hengelcompartiment en kast;
• stofferen van de gehele binnen en bovenzijde;
• aanbrengen van een custom made wraplaag (door by Daisy).
Onderstaand zien jullie een fotocollage van het gehele proces tot en met oplevering van onze eerste Damocraft 2000 Bald Eagle.
We zijn ontzettend trots op deze prachtige boot en zien nu al uit naar de bouw van de volgende exemplaren!

Update Friday 14 May

Good news. The Damocraft 2000 Bald Eagle is completely finished! After going through a nice process, the building process is completed.
Enumeration process:
• design cutting package and build hull;
• installing transverse trusses;
• applying 5mm skin plates;
• fuel tank manufacture;
• various welding work inside and outside;
• installing cabling;
• applying 2 layers of epoxy paint and 4 layers of paint (by BVT Motorpaint);
• installing a fishing rod compartment and box;
• upholstering the entire interior and top;
• application of a custom made wrap layer (by Daisy).
Below you see a photo collage of the entire process up to and including delivery of our first Damocraft 2000 Bald Eagle.
We are very proud of this beautiful boat and are already looking forward to building the next ones!

Update vrijdag 26 maart

De Damocraft 2000 is vanuit BVT motorpaint gearriveerd om verder te gaan afbouwen. Als eerste worden de pvc mantelbuizen aangebracht van de toekomstige bestuurdersconsole en vanaf het accu-compartiment voor de frontroller. Ook worden de pvc buizen aangebracht voor acht stuks hengelbuizen in de hengelkast. De brandstof vulleiding is ook al aangesloten op de brandstoftank en vulpunt. De brandstoftank krijgt een afzonderlijke ontluchtingsleiding naar de zijkant van de boot.

Volgende halte is het stofferen van de binnenkant van de kasten aan de voorzijde.

Update Friday, March 26

The Damocraft 2000 has arrived from BVT motorpaint to continue finishing.

First, the PVC casing pipes are fitted from the future driver’s console and from the battery-compartment for the front roller. The PVC pipes are also fitted for eight pieces of rod tubes in the rod box. The fuel fill line is also already connected to the fuel tank and filling point. The fuel tank has a separate vent line to the side of the boat.

Next stop is the upholstery of the inside of the cupboards at the front.

Update vrijdag 12 maart

De boot is, bij onze vaste spuiter BVT motorpaint, voorbereid door het hele spuit gedeelte nauwgezet te schuren zodat een goede hechting van het marine-laksysteem wordt bereikt.

Daarna is de boot voorzien van een 2-laags epoxy verfsysteem waarbij tussen elke laag een droogtijd van 40 uur wordt aangehouden.  Na de 2 epoxy verflagen voor de hechting en voorkoming van oxidatie is de boot voorzien van 4 laklagen. Met dit marine- verfsysteem zijn onze boten uitstekend bestand tegen de zware belasting van het water en de weersinvloeden.

Update Friday, March 12

The boat, with our fixed sprayer BVT motorpaint , is prepared by sanding the entire spraying part so that a good adhesion of the marine paint system is achieved.

After that, the boat is equipped with a 2-layer epoxy paint system in which a drying time of 40 hours is maintained between each layer.  After the 2 epoxy paint layers for adhesion and prevention of oxidation, the boat is equipped with 4 lacquer layers. With this marine paint system, our boats are excellently resistant to the heavy load on the water and the weather influences.

Update 5 maart Damocraft 2000

De brandstoftank is inmiddels voorzien van klotsschotten
en alle compartimenten van de Damocraft brandstoftanks krijgen een toegangsluik voor inspectie.
De brandstoftank is volgens de regelgeving afgeperst en voorzien van een certificaat. Ook de aansluitpunten voor de aanzuigleiding, vulleiding en de vlotter zijn reeds aangebracht.
Volgende halte voor de demoboot is de spuiterij.

Update March 5 Damocraft 2000

The fuel tank has now been fitted with baffles
and all compartments of the Damocraft fuel tanks will have an access hatch for inspection.
The fuel tank has been extorted according to the regulations and provided with a certificate. The connection points for the suction pipe, filling pipe and the float have also already been installed. Next stop for the demo boat is the paint shop.

Update februari 2021 Damocraft 2000

We hebben de Damocraft 2000 Bald Eagle demo boot inmiddels volledig afgelast zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde. Onze boten worden volledig onder CE-keur gefabriceerd en geleverd. Het toegepaste zeewaterbestendige aluminium voor de bodem heeft een dikte van 4 mm.

De huidplaten hebben een dikte van 5 mm om kromtrekken tijdens lassen zoveel mogelijk tegen te gaan.

Update february 2021 Damocraft 2000

We have now completely cancelled the Damocraft 2000 Bald Eagle demo boat both on the inside and on the outside. Our boats are manufactured and delivered entirely under CE approval. The applied seawater-resistant aluminium for the soil has a thickness of 4 mm.

The skin plates have a thickness of 5 mm to prevent warping during welding as much as possible.

Update april Damocraft 2000

Omdat het nog erg rustig is met nieuwe opdrachten, wordt er veel laswerk tussendoor uitgevoerd.

De Damocraft 2000 begint een serieuze gestalte te worden. Het (af) laswerk aan de binnenzijde is voor 80% gereed. Hierna kunnen de binnenwanden worden aangebracht en afgelast. Ook de brandstoftank zittingen en de opleggingen voor de dekken worden vervolgens aangebracht.

Verder staat op de planning het volledig aflassen van de buitenzijde van de boot welke hiervoor meerdere keren wordt gedraaid. Inmiddels is de (optionele) brandstoftank voor de Damocraft 2000 in prefab uitgevoerd. Een optionele aluminium brandstoftank wordt gemaakt van 6 mm aluminium en volledig afgelast aan zowel binnenzijde als buitenzijde. De tanks worden voorzien van klots schotten en per compartiment krijgt de tank een inspectieluik zodat alle compartimenten kunnen worden geïnspecteerd. De benodigde aansluitingen op tank, zoals vulpunt, ontluchting, vlotter en motoraanzuiging moeten nog worden aangebracht.

Damocraft levert haar aluminium brandstoftanks met een afperscertificaat. Nadat de tank volledig is geassembleerd, ondergaat deze een lektest door middel van een afpersdruk waarin de aansluitpunten worden meegenomen. Elke Damocraft aluminium brandstoftank wordt voorzien van een afpers certificaat.

Update April Damocraft 2000

Because it is still very quiet with new assignments, a lot of welding work is carried out in between.

The Damocraft 2000 is starting to take on a serious shape. The (finished) welding work on the inside is 80% ready. After this, the interior walls can be installed and cancelled. The fuel tank seats and the layings for the decks are then also fitted.

Furthermore, the plan is to fully aflassen the outside of the boat which is rotated several times for this purpose. In the meantime, the (optional) fuel tank for the Damocraft 2000 has been carried out in prefab. An optional aluminium fuel tank is made of 6 mm aluminum and completely cancelled on both inside and outside. The tanks are equipped with lumps of bulkheads and per compartment the tank is given an inspection hatch so that all compartments can be inspected. The necessary connections to tank, such as filling point, venting, float and motor suction have yet to be fitted.

Damocraft supplies its aluminium fuel tanks with an extortion certificate. After the tank has been fully assembled, it undergoes a leak test by means of an extortion pressure in which the connection points are included. Each Damocraft aluminium fuel tank is provided with an extortion certificate.

Update februari 2019

Het laswerk aan onze eigen Damocraft 2000 heeft even stilgelegen vanwege overige opdrachten.

Inmiddels zijn alle dwars- en langs spanten aangebracht en zijn ook de huidplaten van 5 mm aangebracht. De doorvoerkokers, welke gebruikt gaan worden voor de doorvoer van alle electrakabels etc., zijn aangebracht. Vanaf de achterzijde naar de console in de vorm van een vierkante koker.

Vanaf de console naar de punt met 2 kleine kokers, van links naar rechts achterzijde door een aluminium buis, vanaf de accubak onder de hengelkast naar de boeg ook een aluminium buis. Hiermee zorgen we dat alle bekabeling veilig in buizen en kokers ligt en later heel makkelijk vervangen kunnen worden.

De boot wordt nu aan de binnenzijde compleet afgelast alvorens de huidplaten aan de binnenzijde en de randplaten te kunnen plaatsen. Daarnaast wordt ook de tank, welke gemaakt wordt van 6 mm aluminium gehecht, afgelast en afgeperst, ter controle op lekkages.

Update February 2019

The welding work on our own Damocraft 2000 has been stopped for a while because of other assignments.


All transverse and longitudinal frames have now been installed and the skin plates of 5 mm have also been applied. The transit sleeves which are to be used for the transit of all the electrical cables etc., have been installed from the back to the console in the form of a square tube.

From the console to the point with 2 small tubes, from the left to the right by an aluminum tube, from the battery box under the rod box to the bow also an aluminum tube. This ensures that all cabling is safely in tubes and tubes and can be replaced very easily later on. The boat is now completely welded on the inside before being able to place the skin plates on the inside and the edge plates.

In addition, the tank, which is made of 6 mm aluminum, is also welded and pressed, to check for leaks.

Update

De bouw van de Damocraft 2000 ”Bald Eagle” vordert gestaag. Het casco is zo goed als klaar. Alle langs- en dwarsspanten zijn inmiddels aangebracht. De huidplaten dienen nog aangebracht te worden aan zowel de binnen als de buitenkant, zodat de boot vervolgens aan de binnen en buitenzijde volledig afgelast kan worden. Daarna gaan we beginnen aan het fabriceren van de tank.

Wordt vervolgd. 

Update

The construction of the Damocraft 2000 “Bald Eagle” is progressing steadily. The hull is as good as finished. All longitudinal and transverse rafters have now been fitted. The skin plates must still be applied to both the inside and the outside, so that the boat can then be completely welded on the inside and outside. Then we start with the manufacture of the tank.

To be continued.

We zijn begonnen!!!

Het snijpakket is afgeleverd en momenteel wordt de eerste Damocraft 2000 ”Bald Eagle” geproduceerd. Hierboven ziet u al een kleine fotoreportage van de eerste werkzaamheden.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van het gehele proces.

We have started!!!

The cutting package has been delivered and the first Damocraft 2000 ”Bald Eagle” is currently being produced. Above you can already see a small photo report of the first activities.

Of course we will keep you informed of the entire process.

Welkom bij Damocraft Fishingboats

Momenteel zijn we erg druk bezig met het inrichten en vullen van onze websit, het kan hierdoor voorkomen dat de website nog niet helemaal optimaal werkt. We nodigen u uit om een kijkje te nemen en mocht u vragen en of opmerkingen hebben dan horen wij dat uiteraard graag.

U kunt contact met ons opnemen via mail: info@damocraft.nl

Welcome at Damocraft Fishingboats

At the moment we are very busy setting up and filling our website, it can appear that the website is not working perfect yet. We invite you to take a look, if you have any questions or comments please let us know.

You can contact us via: info@damocraft.nl